CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), La Dula informa que és titular del lloc web www.ladula.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, La Dula informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és La Dula Estudi SC. amb CIF J98839533 i domicili social en C/Poeta Alberola, 23-21, 46018 València.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de la Dula confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de la Dula totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de la Dula proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per la Dula per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferits pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferides per la Dula contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La Dula no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços. La Dula declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, La Dula no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

MODIFICACIONS

La Dula es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), La Dula Estudi SC. informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de La Dula Estudi SC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. Així mateix, La Dula Estudi SC. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/Poeta Alberola, 23-21, 46018 València. Mentre l’usuari no comunique el contrari a La Dula Estudi SC, aquesta entendrà que les seues dades no han sigut modificats, que l’usuari es compromet a notificar a La Dula Estudi SC qualsevol variació i que La Dula Estudi SC té el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Dula Estudi SC por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de La Dula Estudi SC. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de La Dula Estudi SC. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de La Dula Estudi SC. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de La Dula Estudi SC.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Dula Estudi SC. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La Dula Estudi SC. el seu domicili a VALÈNCIA, Espanya.