Realització del treball de camp de la investigació

‘Òrgans formals de participació social de

la Generalitat Valenciana’

Des de la cooperativa es va participar d’aquesta investigació qualitativa centrada en les percepcions i posicionaments sobre les pràctiques de participació als Consells assessors i consultius de les diverses Conselleries de la Generalitat Valenciana. Per fer això, es va seleccionar una mostra de diferents Consells autonòmics, centrant-se en els agents i les organitzacions que hi formen part. La finalitat de la investigació era obtindré informació rellevant per a introduir possibles millores en el funcionament d’aquests.

Per tal d’aconseguir l’objectiu, es va realitzar una combinació de diferents tècniques d’investigació qualitativa, com ara les entrevistes en profunditat a agents vinculats al funcionament dels Consells; grups de discussió amb representants de diversos Consells i grups triangulars amb organitzacions socials el discurs de les quals diferia substancialment. A més, tot es va contextualitzar amb una anàlisi de la documentació generada pels Consells seleccionats.

Dades del projecte

Febrer 2019 – Maig 2019

Grup de recerca IPRODES del Departament de Sociologia i Antropologia social de la Universitat de València 

Línies de treball
  • Investigació
  • Participació